Северна дъга – гр. София 

Северна дъга – гр. София

June 10, 2014 / URBANISM

ОПИСАНИЕ:

Северна дъга е студентски проект разработван в екип към катедра „Градоустройство“ - УАСГ.

С него са търсени решения за облагородяване на териториите на север от София - т.нар. Северна дъга. Изследвани са моментното състояние и възможностите на населените места в този район. По-детайлно е разработена зоната между селата Локорско и Войнеговци, която включва високо и ниско жилищно застрояване, училище, две детски градини, хотел, парк, спортни игрища и централна част с площад и всички необходими сгради за обслужване на гражданите. 

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Северна дъга

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

гр. София, България

ФАЗА:

Идеен проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2014

ЕКИП:

Славчо Брусев

Христо Тритаков

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Autocad 2014, Archicad 17, 3ds Max Design 2014, Photoshop CC

Панорамна снимка - с.Локорско

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА

Териториите, обект на разработка, са на север от София в близост до околовръстното шосе. Те се явяват южни склонове на Стара планина, имат добро изложение, ослънчаване и предлагат панорамна гледка към града и Витоша. В близост е вече нефункциониращият завод Кремиковци.

Анализирани са шест села намиращи се в непосредствена близост в тази зона – Подгумер, Войнеговци, Локорско, Негован, Световрачене и Чепинци. Тези населени територии са в лошо моментно състояние, недобро функционално зониране, слаба обвързаност помежду си, както и с малки и неподходящи за бъдещо развитие централни части.

Панорамна снимка - с. Подгумер

Панорамна снимка - с. Войнеговци

ЗАВОДЪТ КРЕМИКОВЦИ СЕ НАМИРА В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО РАЗГЛЕЖДАНАТА ТЕРИТОРИЯ. НЕГОВОТО (НЕ)ФУНКЦИОНИРАНЕ Е ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ЦЯЛАТА СЕВЕРНА ЧАСТ НА СОФИЯ. ЯВЯВА СА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩИТЕ ЮЖНИ СКЛОНОВЕ НА СТАРА ПЛАНИНА.

Предложено решение

Същността на проекта е в търсенето на идеи и решения за облагородяване на териториите на север от София. Изследвани са моментното състояние и възможностите на населените места в този район, транспортните връзки, както и положителният ефект от нефункционирането на завод Кремиковци върху въпросната територия.

 

 Схема - бъдещо развитие

Със схемата за бъдещо развитие се предлага обвързване на шестте села намиращи се в непосредствена близост чрез допълнителни транспортни връзки. Показани са варианти за разрастване на териториите в предимно жилищни и промишлени пространства. Главен фактор при зонирането на районът се явява околовръстното шосе, около което може да се формират територии за промишлени предприятия, големи търговски центрове, складови и др.

Терените на север в непосредствена близост до околовръстното са оставени за прекарване на комуникации и се явяват на практика зелени зони, и буфер между южните склонове на Стара планина и натоварената градска артерия, поемаща голяма част от трафика на София. Проектът е съобразен и с предвижданията  в ОУП на София.

Детайлна разработка

С оглед на направените проучвания и анализ на ситуацията към проекта е разработен нов, напълно функциониращ жилищен квартал обвързващ селата Войнеговци и Локорско.

 

Схема - зониране

Към въпросната зона са предвидени високо и ниско жилищно застрояване, училище, две детски градини, хотел, парк, спортни игрища и централна част с площад и всички необходими сгради за обслужване на гражданите. 

Макет - снимка 1

Макет - снимка 2

Макет - снимка 3

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...