Промишлена зона – кв. Горубляне, гр. София 

Промишлена зона – кв. Горубляне, гр. София

December 20, 2013 / URBANISM

ОПИСАНИЕ:

Разработката е студентски проект към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ към УАСГ.

В идейна фаза се предвижда създаването на нов промишлен район на територията на софийския квартал Горубляне.

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Промишлена зона - кв. Горубляне, гр. София

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2013

ЕКИП:

Яни Бъчваров

Христо Тритаков

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Autocad 2013, Archicad 17, Photoshop CC

Сателитна снимка

Анализ на ситуацията

Територията, обект на разработка, се намира в югоизточната част на София в непосредствена близост до Цариградско шосе и квартал Младост. През кв. Горубляне преминава Самоковско шосе, което се явява важна транспортна артерия и поема трафика от София към град Самоков и Боровец. Ситуацията е подходяща за развитието на разнородна промишлена дейност.

Схема - функционално зониране

Предложено решение

Проекта предвижда създаването на нова промишлена зона на територията на софийския квартал Горубляне. За целта е изградена нова улична мрежа. Предложено е зониране на предприятията и стопанските сгради в района, като са отчетени факторите – вид на производство, наличие на вече съществуващи сгради и достъп с транспортни средства.

Интензивния трафик по Самоковсксо шосе е фактор, който предопределя зонирането на автокъщи в непосредствена близост до него. На територията има вече съществуващо голямо логистично предприятие, около него е оформена и зоната за складова дейност. При хранително -  вкусовата промишленост отново се използва оформянето на зона около вече съществуващи предприятия. Функционално разработката включва и: лека промишленост, електроника, предприятия под наем, машиностроене, оранжерии и др.

За въпросната зона е търсено високо ниво на обществено обслужване. Разработени са примерни маршрути за градския транспорт, спортна зона, бизнес и техно парк. Цели се висока степен на озеленяване и места за активен и пасивен отдих. Откъм кв. Младост е предвидена и изолационна зеленина, както и богата паркова среда непосредствено свързана с зоната за обществено обслужване.

Макет - снимка 2

Макет - снимка 3

Макет - снимка 4

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...