(под)Водна колония 

(под)Водна колония

February 01, 2016 / AQUATECTURE, PUBLIC, URBANISM

ОПИСАНИЕ:

Дипломният проект предлага концепция за развитие и облагородяване на разглежданата територия (в непосредствена близост до н.Шабла), чрез изграждането на ново селище в изцяло водна среда. Средствата за постигане на подобно решение представляват специфични конструктивни, технологични и други особености свързани с потенциална реализация.

Подобно решение би било емблематично за територията на цялата страна. Специфичното географско положение и предложената ситуация би превърнало водното селище в новата най – източна точка на страната. Не на последно място подобна реализация би била в полза на научни разработки и изследване на морската флора и фауна, както и подводните археологически ценности за акваторията на Черно море.

ТЕМА:

(под)Водна колония

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

доц.д-р арх. Александрина Ненкова

КАТЕДРА:

Интериор и дизайн в архитектурата към УАСГ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

н. Шабла, България

ФАЗА:

Идеен проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2015

ОТЛИЧИЯ КЪМ ПРОЕКТА:

Diploma III-rd degree from VI International Festival of Architecture, Civil Engineering and Design Schools of Eurasia

Награда от КАБ за най-добър дипломен проект - УАСГ 2016

Награда от РК София Област за най-добър дипломен проект - УАСГ 2016

Награда на фирма АМФИОН за най-добър дипломен проект - 2016

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Archicad 18, Artlantis Studio 5, 3ds Max Design 2015, Cinema 4D, Photoshop CC

Поглед от рибарското пристанище

Целесъобразност на проекта

Драстичното нарастването на броя на населението в световен мащаб поставя човечеството пред съществени проблеми като глобално затопляне, нарастване нивото на световния океан, недостиг на храна, изчерпване на енергийни ресурси и др. Чрез средствата на новите технологии, научни постижения и новаторско мислене, част от тези промени в средата могат да бъдат контролирани. Един от начините за решаването им е в търсенето на нови перспективи, а именно създаването на цели общности, селища и дори градове, които да се развиват в изцяло водна среда, автономно или частично свързани със ситуирани на сушата обекти. Един перспективен и оптимистичен поглед в бъдещето не изключва реализирането на подобни идеи на територията на Република България и в частност Черно море.

Град Шабла и прилежащите в непосредствена близост крайбрежни и морски територии представляват обект с неразкрит икономически, архитектурен, археологически и културен потенциал за територията на България. Съответно тази част от страната представлява изключително богатство на природни дадености подходящи за развитие на туристическа, изследователска и други дейности. От архитектурна гледна точка, териториите на север от Варна са обект на интерес, що се отнася до все още непокътнатото в тази зона черноморско крайбрежие.

В акваторията около н. Шабла са локализирани археологически находки от антично тракийско селище, както и древната пристанищна крепост Карон Лимен – факт, който благоприятства бъдещо развитие на изследователска и проучвателна дейност в района свързана с проблематиката за подводното културно наследство на България.
В близост до най – източната точка на България са намерени останки от потънали плавателни съдове от времето на Втората световна война, които са обект на интерес и могат да спомогнат за развитието на подводен туризъм и създаването на морски атракции в региона.

Археология

Основни параметри

Темата за водна колония обхваща идеята за изграждането на автономно селище в изцяло морска среда със следните ключови характеристики:

* енергийна независимост и самостоятелност;

* връзка с културното, археологическо и архитектурно наследство на мястото;

* извършване на научна и изследователска дейност в прилежащата акватория;

* създаване на туристически атрактивна дестинация.

Териториално планиране

Проектът е част от една цялостна градоустройствена постановка за зоната около фарът на н. Шабла - разработвана съвместно с к.арх. Антонина Тритакова. Планирането на териоторията обхваща развитие на вече съществуващото рибарско селище в непосредствена близост до носа. Предвижда се формирането на зона за рекреация в комбинация с археологически парк и регионален археологически комплекс на юг от фара.

В акваторията на изток от н. Шабла е разработена т.нар. многофункционална зона, която е и обект на интерес в настоящия проект.

н. Шабла - Териториално планиране

Анализ на ситуацията

Ситуация - схема

Мотивация за конкретния избор на ситуацията:

* н. Шабла е емблематично за България място - най - източната точка на България;

* тук се намира най - старият фар по българското черноморско крайбрежие - символ на град Шабла;

* наличие на вече съществуваща инфраструктура;

* съществуваща подводна археология;

* находища на полезни изкопаеми (предимно нефт);

* останки от потънали плавателни съдове в непосредствена близост до брега;

В колонията са обособени 3 основни зони:

* Зона 1 - Център за гмуркане и спорт;

* Зона 2 - Изследователски център;

* Зона 3 - Хотелска част.

В центъра между трите зони се предвижда ново пристанище за директен достъп до колонията.
Подходите към колонията се осъществяват през две сухоземни връзки, които са обвързани с вече съществуващата инфраструктура. Директен достъп с кола е възможен през естакадата с влизане през зона 1. Втората връзка е през буната в близост до вече съществуващото рибарско пристанище.

Силует от юг

Силуети от запад, север и изток

Морско дъно и комуникации

Перспективен разрез

Връзките и преминаването от една зона в друга се осъществява чрез подводни тунели и вертикални комуникации /общо 10 на брой/ свързващи различните нива между сградите. Най - общо те биват:

* пространствена връзка свързваща зона 1 и зона 2 /кота -12.00м./;

* връзка свързваща пристанището с фоайето на хотелската част;

* връзка между главата на естакадата и фоайето на хотела;

* подводна връзка свързваща главата на естакадата с основната за зона 1 комуникация;

* пространствена връзка започваща от буната, преминаваща над водата при зона 2, след което отново потъва до кота -12.00м. и отново изплува над водата като достига до най - източната точка на колонията.

ЗА ПРИДВИЖВАНЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ, МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ИНДИВИДУАЛНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА - ТИП ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕРИ.

Кота - 12.00 м. - Морско дъно

Зона 1 - Център за гмуркане и спорт

Перспективен разрез

Зона 1 представлява център за гмуркане и спорт. Тя обхваща вече съществуващата естакада, която в случая е реконструирана. Към нея, в самия и край, е изградена нова сградна структура със следните основни функции:

* паркинг на най-горно ниво /общо 57 места/;

* многофункционална зала;

* тренировъчен басейн;

* център за гмуркане и спорт с всички необходими помещения - съблекални, складове за екипировка, хангар за превозни средства, аудитория и зала за обучение, медицински кабинет, камера за декомпресия и др.

Към тази зона се предвижда и хеликоптерна площадка, както и две изгледни площадки - една на кота 0.00 и друга близо до морското ниво на кота - 5.00м.

Разпределения и фасади

Зона 2 - Център за гмуркане и спорт

Перспективен разрез

Зона 2 е т.нар. изследователски център за акваторията на Черно море. Най - общо това е място за изследване и разработване на технологии в следните области - хидрология, геология, морска биология, добивна технология и алтернативни енергийни източници.

До сградата се достига по два начина: единият е чрез подводна връзка на най - долно ниво /кота - 12м./, и другият е чрез пространсвена връзка между буната и хотелската част. Достъп по тунел над водата отвежда посетителите на сградата до главно фоайе. То от своя страна свързва амфитеатрална зала за научни конференции със зона разработена като медиатека /кота - 3.00м./. Под този етаж на кота - 8.40 м. са разположени лаборатории, научни кабинети, както и различни технически помещения.

Разпределения

За енергийното осигуряване на колонията са използвани две специфични технологии, които са част от зона 2 и следва да бъдат разяснени:

* морски соларни клетки - това е специфична, хибридна технология на съчетаване и генериране на енергия от два различни източника – Слънцето и морските вълни, чрез една единствена система. Соларните клетки са във вид на мрежа, плуваща върху водната повърхност;

* система от микроводорасли /хлорела/ - щамът на хлорела се използва за биологично пречистване на всички известни категории отпадъчни води: битови, индустриални и др. Водораслите се отглеждат в специални пластмасови мембрани пълни с морска вода. Могат да бъдат преработвани и като био гориво.

Силуети от изток, запад, север и юг

Зона 3 - Хотелска част

Зона 3 се явява същинската хотелска част на колонията. Влизането в нея се осъществява чрез две подводни връзки отвеждащи посетителите до рецепцията на сградата. Основните хотелски стаи са достъпни през общо фоайе и рампи развити около общ атриум.

Обслужващата зона на сградата представлява фитнес /кота -7.00м./, кухня /кота - 5.80/ и ресторант /- 5.00м./ изградени в близост до основното фоайе. Над фитнеса е и основното крило с хотелски стаи, което отвежда до по-големи по площ апартаменти в най - източната точка на колонията.

Конструкция

Конструкцията на сградата предстявлява различни по големина и носимоспособност стоманени рамки, които са аналогични при подводните тунели. По специфично формообразуване съществува при главното фоайе, където конструктивните елементи се събират в общо ядро. Стоманените рамки са радиално разположени спрямо общ център - рецепцията на сградата. Конструкцията е изявена както в пространствата, които формира, така и във фасадно отношение.

Разрез Зона 3 - 2

 

Перспективен разрез

Архитектурен образ

Фасада изток

Архитектурният образ на колонията е подчинен на двата най - изявени обема във вече съществуващата среда - фарът и естакадата. Фарът като много силен вертикален акцент и естакадата, като ключова хоризонтална характеристика за околността. Всъщност комуникациите във всичките им посоки са основен признак на предложената архитектура. Търсен ефект също така е изявяването на конструкцията на сградите, както и третирането на вертикалните комуникации в стилистика характерна за стария фар.

По специфични материали, които са използвани са акрилно стъкло и видим бетон. Особено в случая е използването на определен вид бетон /ph neutral marine concrete/ за подводните части. Подобен материал се използва за изграждането на подводни рифове по света, като той благоприятства бързото развитие на морски организми по повърхността му и спомага за биоразнообразието в района.

Фасади от запад, север и юг

Интериор

Разгъвка през централно фоайе

Всички характерни за екстериора черти, важат в пълна степен за вътрешните пространства на колонията - видима конструкция, бетон, изявени ярки вертикални комуникации и отдаване на почит към красотата на подводния свят.

Детайлно е разработен интериорът на главното за хотелската зона фоайе. Основен акцент във въпросното пространство се явяват два водни басейна оформени около основните конструктивни елементи, които се застъпват един в друг. Те са във формата на фуния, като първият е вътрешен и същевременно изпълнява функцията на аквариум, а вторият е външен, но може да бъде наблюдаван от вътрешността на сградата - от главното фоайе или при подхода към хотерските стаи.

Визуализация - рецепция

Типове обитаване

За нуждите на колонията са разработени няколко основни типа обитаване.

Тип 1 и 2 са базовите хотелски стаи разположени около централното за зона 3 ядро. При разработката на проекта беше важно създаването на специфичен достъп към хотелските стаи от типа на влизане в плавателен съд тип яхта. Това е и причината във всички останали хотелски клетки да имаме достъп през коридор на горно ниво и съответно слизане към спалнята по индивидуална за всяка стая вита стълба.

В зоните най - на изток са предивдени и няколко по - големи по площ апартаменти. Съответно към пространствената връзка идваща от изследователския център са проектирани стаи за ползване предимно от научните работници за колонията. Достъпът и характеристиките им са аналогичен на стаите в източното крило на хотелската част.

Типове обитаване - разпределения

Разрез през хотелски стаи

(под)Водни единици

Към проекта е разработен един допълнителен вид на обитаване - т.нар. (под)Водна единица. Това е плаващ тип хотелска стая със следните ключови характеристики:

* дневна, трапезария и кухня на най - горно ниво - разположени над водата;

* спалня - почти изцяло потопена под водата;

* конструкцията на елементите е карбонова с вградени в нея инсталации;

* до единицата се достига чрез индивидуални превозни средства - общо 2 типа лодки, специално разработени към проекта;

* енергийната независимост на системата се осъществява чрез соларни панели и генериране на енергия от морските вълни;

При необходимост /например по екстремни условия в морето/ целият модул може да потъва във водата на безопасна дълбочина. При тази модификация - на повърхността остават три подплавака, които чрез светлинни сигнали маркират позицията на основното тяло във водата.

Модификация

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...