Платформа за умно паркиране 

Платформа за умно паркиране

June 06, 2015 / DESIGN

ОПИСАНИЕ:

Системата за паркиране е разработена като преддипломен студентски проект в катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ към УАСГ. Идеята е развита в няколко насоки, модификации и сценарии. Детайлно е разработена конструкцията и основните носещи елементи. Търсени са варианти за реално приложение, като същевременно е изследван и приносът на платформата към градското планиране. Чрез въпросната система се получава до 4 пъти по – ефективно използване на площите за паркиране, като същевременно се генерира енергия, която може да се отдава в електрическата мрежа или да се използва за зареждане на електроавтомобили.

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Платформа за умно паркиране

ТЕМА:

Концептуално предложение за ефективно паркиране в градска среда

ФАЗА:

Идеен проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2015

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Archicad 18, Artlantis Studio 5, 3ds Max Design 2015, Photoshop CC

Генериране на идеи

Параметри на проекта

Интензивната употреба на автомобили от съвременното общество поражда съществена трудност при паркирането в центровете на големите градове. Липсата на достатъчно площи за паркинги, слабо развитият градски транспорт и комуникации, както и други неблагоприятни градоустройствени даденотсти са предпоставка за задълбочаване на този проблем в бъдеще.

 

Чертеж 1

Чертеж 2

Предложеният дизайн представлява решение на концептуално ниво, с което съществено може да се облекчи и оптимизира паркирането в централните градски части.

Разработена е специална платформа с интегриран в нея слънчев панел. Основната идея е по технологичен начин да се намали площта необходима за паркиране на един автомобил, като същевременно сe генерира слънчева енергия в случаите, когато паркомясто не е необходимо.

Основни положения
/1/ Вариант с паркиране

В спуснато положение основният панел на платформата е с наклон от 5 градуса, което дава възможност върху него да бъде ситуиран автомобил. Превозното средство се паркира на преден ход, след което по автоматизиран начин системата заедно с автомобила се повдига и завърта във вертикално положение. Устойчивостта в изправена позиция се осигурява от специална скоба, която се захваща за гумите на предната ос на автомобила.

/2/ Вариант без паркиране

Съществено предимство на системата е, че тя може да генерира слънчева енергия в моментите, когато паркиране не е необходимо. Съответно положението на основния панел спрямо слънчевото греене може да бъде коригирано по автоматизиран начин с оглед на световните посоки, географско положение, час и ден от годината.

Модификации

ПЛАТФОРМАТА ЗА УМНО ПАРКИРАНЕ Е РАЗВИТА В НЯКОЛКО МОДИФИКАЦИИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ПО - УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМАТА И СЪЩЕСТВЕНО ПОДОБРЯВАТ НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.

/1/ Модификация - навес

Поради специфичната конструкция на платформата за паркиране, вариант при който, тя се използва за навес при основните си положения е крайно незадоволителен. На практика се получава частично покриване на автомобила под козирка. За да се избегне този проблем към системата е въведена модификация на основната става, чрез която се осигурява допълнително завъртане под 90о. По този начин се използва ефективно цялата дължина на платформата, като същевременно се получават и нужните ъгли и завъртания за генериране на слънчева енергия. Съответно във вариант на навес, паркираните в непосредствена близост хибриди или електрически автомобили могат да бъдат заредени директно от системата.

/2/ Модификация - осветително тяло

Търсенето на решение за използване на платформата вечер, при липса на слънчево греене наложи създаването на втора модификация към базовата идея. Промяната се изразява в пречупването на основния обем от платформата, което да осигури неговото сгъване. По този начин са генерирани още няколко основни положения на системата. При един от вариантите платформата е в най-компактния си вид – носещите рамена са в изправено положение, а двете части на основния панел са прибрани към тях. Съответно с подобно сгъване са предложени варианти, при които системата е практически приложима и като осветително тяло вечер. Интегрирането на подобно решение в градовете може да доведе до подобряване на средата за живеене и съществено намаляване на енергийните разходи при масова употреба на платформата за умно паркиране.

Конструкция

Конструктивното решение на платформата цели изявяване на основните носещи елементи на системата. Търсено е общо звучене за високотехнологична и динамична структура, което е постигнато със силно изразени форми, ярки акценти и дизайн съответстващ донякъде с характерната обтекаема форма на автомобила. В детайл са разработени 3 основни части на проекта – стъпката, главната става и скобите за захващане на гумите на паркираното превозно средство.

Конструкция - изгледи

Детайл 1 - Стъпка

Детайл - става

Детайл - скоба

Сценарии

Към проекта са разработени 3 примерни приложения, които целят поставяне на платформата в реална ситуация и мащаб.

Паркиране към жилищна сграда

Сценарий, в който платформата се използва като слънчев панел през деня и за паркомясто вечер, позволява на системата да работи изключително ефективно (това е стандартен цикъл на един работен ден). Съответно структурата може да доведе до намаляване на енергийните разходи на едно домакинство или да служи при необходимост и като допълнително паркомясто към гараж.

Улично паркиране

Стандартно място при успоредно паркиране е с размери 2 х 6 м. т.е. 12м2. С разработваната платформа тази площ се оптимизира до 4 пъти (паркомясто 2х1,50м.=3м2). Едновременно с това автомобилът се паркира по опростен начин на преден ход без необходимостта от маневри. Това удобство се осигурява от завъртането на основния панел при положение ниско долу.

Автоматизирана система

Друг сценарий е употребата на платформата в много компактно паркинг пространство с изцяло механизиран начин на паркиране. Максималният брой на паркирани автомобили за 100 линейни метра и двустранно разположение на паркоместа е 66 превозни средства. Съответно една подобна масова употреба на системата може да служи и като своеобразна слънчева електроцентрала с принос към по-енергийно независима градска среда.

Паркиране към жилищна сграда

Улично паркиране

Автоматизирана система

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...